กองพุทธศาสนศึกษา
อบรมครูสอนวิทย์ คณิต PDF Print E-mail
Written by   
Wednesday, 15 July 2015 13:58

   ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะเปิดการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑    
ช่วงชั้นที่ ๑-๓ ในระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ แก่ครูผู้ช่วย หรือครูผู้สอนวิทาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สนใจใฝ่รู้
ทั้งนี้ สามารถสมัครสมาชิกล่วงหน้าได้ด้วยตนเองทางเว็บไซด์ http://teacherpd.ipst.ac.th ตั้งแต่วันที่๑๖ กรกฏาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

Attachments:
Download this file (teacherpd.pdf)teacherpd.pdf635 Kb
Last Updated on Wednesday, 15 July 2015 14:07
 
โครงการประกวด สมศ. PDF Print E-mail
Written by   
Monday, 29 June 2015 10:39
ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดให้มีโครงการประกวดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใขและทัศนคติที่ดีต่อระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานให้ประชาชนทราบ จึงขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติช่วยประชาสัมพันธ์โครงการประกวด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย
Attachments:
Download this file (deb264.pdf)deb264.pdf2696 Kb
Last Updated on Monday, 29 June 2015 10:52
 
ครูดีมีทุกวัน PDF Print E-mail
Written by   
Tuesday, 16 June 2015 16:52

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2558

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน"

Attachments:
Download this file (deb299.pdf)deb299.pdf476 Kb
Last Updated on Tuesday, 16 June 2015 16:55
 
คุรุสดุดี PDF Print E-mail
Written by   
Tuesday, 26 May 2015 13:56

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

ประจำปี ๒๕๕๘

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

Attachments:
Download this file (promot.pdf)promot.pdf254 Kb
Last Updated on Tuesday, 26 May 2015 14:00
 
ป.บัณฑิต PDF Print E-mail
Written by   
Thursday, 21 May 2015 10:05

การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (work1.pdf)work1.pdf1259 Kb
Last Updated on Thursday, 21 May 2015 10:08
 


Page 2 of 9

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา