กองพุทธศาสนศึกษา

โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2557

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบบัติหน้าที่ของผุ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยกย่องให้ได้รับรางวัล โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2557 ประกอบด้วยรางวัลครูดีที่หนูรัก สุดยอดครูดี และครอบครัวครูดีจำนวน 3 รางวัล...ดังเอกสารแนบ

 

Attachments:
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf698 Kb
Download this file (pk_goodtc57.pdf)pk_goodtc57.pdf6956 Kb

Last Updated (Tuesday, 09 September 2014 09:30)

 

ประกาศ หนึ่งแสนครูดี

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (teather 2.pdf)teather 2.pdf1459 Kb

Last Updated (Thursday, 23 July 2015 14:03)

 

eis, e-citizen

  ด้วยแผนปฎิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษา บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (eis) และโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (e-citizen) กองพุทธศาสนศึกษาจึงแจ้งให้พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกโรง ดำเนินการบันทึกข้อมูล eis และ e-citize ส่งกลุ่มโรงเรียนที่สังกัด ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เพื่อให้สำนักงานกลุ่มฯ หลอมรวม แล้วส่งกองพุทธศาสนศึกษา ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เพื่อที่กองพุทธศาสนศึกษาจะได้ตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม 2558 หากมีข้อสงสัย โปรดประสานนายชำนาญศิลป์ ก้อนแสนไชย 085-123-6055 และนายวัฒนา ขำทอง 081-734-1125

 

Download :: e-citizen  , eis


Last Updated (Thursday, 23 July 2015 14:22)

 

อบรมครูสอนวิทย์ คณิต

   ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะเปิดการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑    
ช่วงชั้นที่ ๑-๓ ในระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ แก่ครูผู้ช่วย หรือครูผู้สอนวิทาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สนใจใฝ่รู้
ทั้งนี้ สามารถสมัครสมาชิกล่วงหน้าได้ด้วยตนเองทางเว็บไซด์ http://teacherpd.ipst.ac.th ตั้งแต่วันที่๑๖ กรกฏาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

Attachments:
Download this file (teacherpd.pdf)teacherpd.pdf635 Kb

Last Updated (Wednesday, 15 July 2015 14:07)

 

โครงการประกวด สมศ.

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดให้มีโครงการประกวดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใขและทัศนคติที่ดีต่อระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานให้ประชาชนทราบ จึงขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติช่วยประชาสัมพันธ์โครงการประกวด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย
Attachments:
Download this file (deb264.pdf)deb264.pdf2696 Kb

Last Updated (Monday, 29 June 2015 10:52)