Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

AAAAAA

นายณรงค์ ทรงอารมณ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
            พระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 190175

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

เอกสาร บาลี

สถิติและแบบรายงานผลสนามสอบและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติสนามสอบธรรม-บาลี สนามหลวง 

แผนกธรรม-บาลี

แผนกธรรม

แผนกบาลี

กทม.

หนกลาง 

ภูมิภาค

 

หนเหนือ

 

 

หนตะวันออก

 

 

หนใต้

 

 

11

สถิติครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

ครูธรรม กทม.

ครูธรร-บาลี ภูมิภาค

พระปริยัตินิเทศก์

ครูบาลี กทม.

 

11

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร หนังสือตอบรับเงินอุดหนุน  

ครูธรรม

ครูบาลี

พระปริยัตินิเทศก์

กทม.

กทม.

กทม.

ภูมิภาค

ภูมิภาค

ภูมิภาค

 

 11

แบบรายงานผลงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบธรรม-บาลี สนามหลวง

ส่วนกลาง

ภูมิภาค

1

 11

แบบรายงานผลอุดหนุน สนง.สนร.

 คณะจังหวัด

1

1

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา

กทม.และภูมิภาค

ภูมิภาค

พระปริยัตินิเทศก์

ครูธรรม

 

ครูบาลี


More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali