Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 157429

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 เชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากทั่วประเทศ ถวายการต้อนรับ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕, สำนักงานพระพุทศาสนาจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานพระพุทศาสนาจังหวัดลำพูน และสำนักงานพระพุทศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓,๐๐๐ รูป/คน ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประกอบด้วยการแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา และวิชาสามัญ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ ประกวดวาดภาพ ประกวดแต่งบทกลอนกาพย์ยานี ๑๑ ประกวดคัดลายมือภาษาไทย ประกวดออกแบบเว็บไซด์ และการประกวดแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนายกระดับมาตราฐานผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเพื่อแสดงผลงานด้ารวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอีกด้วย” ทั้งนี้ สมเด็จพระวันรัต มอบโอวาทว่า “กิจกรรมดังกล่าว เป็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเอง ตลอดทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ และประสบการณ์มาใช้ปฏิบัติจริง นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ”
More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali