Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 157432

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

แพทย์แผนไทยบัณฑิต

ด้วย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินโครงการผลิตหมอพระแพทย์แผนไทยเพื่อทำหน้าที่ดูแลพระผู้สูงอายุที่อาพาธเรื้อรัง โดยเปิดโอกาสให้แก่สามเณรผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตร์เพียงพอ มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป และมีความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถศึกษารายละเอียด ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

Download :: เอกสาร

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali