ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม
Untitled Document
Download
เว็บสำนักพุทธ

สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday60
mod_vvisit_counterYesterday229
mod_vvisit_counterThis week289
mod_vvisit_counterLast week1537
mod_vvisit_counterThis month5320
mod_vvisit_counterLast month5404
mod_vvisit_counterAll277094

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 107.22.120.91
,
Now is: 2014-04-21 09:01
Home ข่าวด่วน Hot ! ข่าวทั่วไป การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๒

การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๒

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๒ โดยได้อาราธนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ทั่วประเทศ จำนวน ๓,๑๙๒ รูป เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคต่าง ๆ จำนวน ๑๐ ครั้ง ในระหว่างเดือนมีนาคม มิถุนายน ๒๕๕๒  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและเทคนิค วิธีการสอนสมัยใหม่ และเพื่อเป็นการทบทวนบ

ทบาทและภาระหน้าที่ของครูสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งบประมาณโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๓,๙๗๖,๕๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาโดยสังเขปดังนี้ 

            ๑. มีครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งหมด จำนวน ๒,๗๖๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๓  จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ๓,๑๐๐ รูป)

           ๒. กำหนดประเด็นหลักการประชุมสัมมนาเพื่อหาข้อสรุป ในรูปแบบของการเสวนาและประชุมกลุ่มย่อยออกเป็น ๒ ประเด็น คือ

๒.๑ การประชุมครั้งที่ ๑ - ดำเนินการเสวนาประเด็นเรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาสงฆ์

สรุปประเด็นการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาสงฆ์ได้ดังนี้

               (๑) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี ในระดับอำเภอ และขยายไปในระดับตำบลต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู นักเรียน และงบประมาณ โดยให้เป็นนโยบายของคณะสงฆ์  และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ

               (๒) สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ควรจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ๗ วัน หรือ ๑๕ วัน เพื่อผู้บวชจะได้มีโอกาสเรียนรู้หลักพระธรรมวินัย และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้เมื่อลาสิกขาแล้ว

         (๓) ในการจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม ปีงบประมาณต่อไป ควรจัดอบรมเข้มอย่างน้อย ๕ วัน โดยคัดเลือกกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นต้นแบบและสามารถนำไปขยายผลต่อในสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาและโรงเรียนพระปริยัติธรรม

                 (๔) การจัดสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ควรมีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ เพื่ออนุญาตให้นักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาโดยไม่ถือเป็นวันหยุดเรียน และอนุญาตให้ใช้สถานศึกษาเป็นสนามสอบ

               (๕) ควรหาแนวทางสร้างความเข้าใจต่อรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนในการอนุมัติงบประมาณส่งเสริมการศึกษาของสงฆ์ ให้เข้าใจระบบการศึกษาสงฆ์ ไม่ควรนำไปเปรียบเทียบกับการการศึกษาของสถานศึกษาทั่วไป       

    ๖) ต้องมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาของสงฆ์ โดยจัดเป็นแผนระดับชาติ ระดับหน ระดับภาค และระดับจังหวัด  โดยแผนทุกระดับต้องมีความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกัน

         (๗) ควรจัดให้มีการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมเพิ่มเติมอย่างน้อย ๒ ปี/ครั้ง

              ๒.๒ การประชุมครั้งที่ ๕ ๑๐ ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จัดโดยสถาบันพระพุทธศาสนาโดยได้กำหนดประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อยคือการยกร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษาพรปริยัติธรรม แผนกธรรม ซึ่งสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยได้ดังนี้

                           (๑) มาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียน

                (๒) มาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านครู

                           (๓) มาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านผู้บริหาร

                           (๔) มาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านการสร้างศาสนทายาท

            เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงเห็นควรเร่งดำเนินการตามมติของที่ประชุมสัมมนาใน ๓ ประเด็นหลัก คือ

                        ๑. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

                        ๒. จัดให้มีการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมเพิ่ม

                        ๓. ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาในสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘ (ข้อ ๖) โดยการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี

กองพุทธศาสนศึกษา พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการใน ๓ ประเด็นดังกล่าว บรรลุผลสำเร็จ จึงได้กราบนมัสการ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง  และนำเสนอมหาเถรสมาคม เพื่อโปรดทราบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการดำเนินการ เพื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการต่อไป

 

Раз я знаю, что "Бесплатные игры для iphone 4 скачать"между нами ничего не произошло.

Однако, факт ее существования волновал меня, и даже больше, чем я мог предположить.

Аззи быстро взглянул на крошечный циферблат "Скачать картинку jpg"амулета-невидимки.

Затем я вызвал птицу красного и серого цветов, и она прилетела и уселась мне на запястье.

Мы вошли во дворец, расположенный под горами.

Мондор "Movavi screen capture studio скачать"любит закулисную атмосферу.

На ней была белая "курсовая работа как написать"крестьянская блузка "5000 примеров по английскому: Future Simple (Future Indefinite). ФГОС"с вышитыми цветами.

Лицо в воронке уже почти исчезло, оставались только смутные контуры, но и они пропали, "до небес скачать из фильма достучаться до небес"как круги на воде.

Нам небезразлично то, "скачать админ скины для ксс"что мы есть.

Многие "sims 2 питомцы скачать"выражали готовность, но совет вождей "Математика. 5 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА"отклонил их услуги.

Я бы знал, если "черны кошка белы кот скачать"бы он был Врагом.

Ведь эти мерзкие птицы слетаются неспроста.

Товарищи,-тихо сказал он, "Основи селекції картоплі"спотыкаясь по дороге, которая шла вдоль реки,-нас принесли "Основи плодівництва"в жертву.

Однако "

Пальцы покрылись влажными пятнами переродившейся "скачать фильм за двумя зайцами"материи.

Он вводил пароли, дожидался ответа и снова нажимал на "трейнеры на сталкер тени чернобыля скачать"клавиши, затем, получив доступ к базе данных, ввел ключевые "скачать реслинг бесплатна"слова и откинулся на спинку кресла в ожидании "скачать карту спутников"результатов.

Не стоит благодарности, "горький парк музыка скачать"ответил доктор, восторженно улыбаясь в ответ.

А ведь "мелодраму фильмы скачать"все части тела, особенно сердце, в какой-то мере сохранили "Фаска на чертеже"память о своих прежних владельцах.

В дурном романе они остановились бы "рок хиты скачать"возле дверей, а я бы подслушал беседу, раскрывавшую все, "скачать книгу конан дойл"что мне нужно знать.

Я налил себе стакан желтого "скачать чит на пара па"вина и пригубил вкус, отчетливо запоминающийся на долгие годы.

Attachments:
Download this file (pali2.pdf)pali2.pdf64 Kb

Last Updated (Sunday, 23 June 2013 11:22)