Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 148033

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๙

Baiprakat59
         วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศ
นียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และการประชุมสัมมนาการจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา โดยมี นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
กล่าวถวายรายงาน ในการนี้ ได้อาราธนาเลขานุการเจ้าสำนักเรียนในส่วนกลาง เลขานุการ
เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด ผู้แทนสำนัก
งานแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้อำนวยการสำนักงานพระ
พุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้แทนสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าร่วมประชุมสัมนา
จำนวน ๔๕๐ รูป/คน 
new080260-6
new080260-7
new080260-1
new080260-5
new080260-4new080260-3
new080260-2

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali