Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 147996

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

เปิดสอบบาลีศึกษาในเรือนจำ

sobbalinew60

“ครั้งแรกประวัติศาสตร์...เปิดสอบบาลีศึกษาในเรือนจำ”

      นายพนม  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗เห็นชอบให้การเรียนการสอนและการสอบบาลีศึกษา  อยู่ในการกำกับดูแลของคณะสงฆ์ขึ้นตรงต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ ในกำกับของแม่กองบาลีสนามหลวงนั้น ในการนี้ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ดังกล่าว นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยการเสนอของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้เห็นชอบให้มีการเปิดสอบบาลีสนามหลวง(สอบบาลีศึกษา) ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในหน่วยงาน ของกรมราชทัณฑ์  ๒ แห่ง คือ ทัณฑสถาณหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร และเรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งทั้ง ๒ สนามสอบนั้น มีผู้ต้องขังสมัครสอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค ๑-๒ รวม ๕๒ คน

        นายพนม  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการจัดการเรียนการสอนพระบาลีในเรือนจำ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย พระเทพปริยัติโมลี ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย เจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม สำนักเรียนบาลีดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศ  ได้รับสนองพระกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงได้ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดการเรียนการสอนพระบาลี พระอภิธรรม และมหาสติปัฏฐานภาวนา สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  จากนั้นได้ขยายการเรียนการสอนห้องเรียนพระบาลีเพิ่มเติม คือ ในปี ๒๕๕๗ ณ เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี และทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพฯ ในปี ๒๕๕๘  ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รวมเป็น ๔ เรือนจำ ในปัจจุบัน มีผู้ต้องขังเรียนบาลี กว่า ๓๐๐ คน

        สำหรับการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ และเรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้ง ๒ แห่งนี้  ได้รับความเห็นชอบจาก พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง อนุมัติให้เปิดสอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค ๑-๒ ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยจะใช้ข้อสอบ และการดำเนินการจัดสอบเช่นเดียวกันกับการสอบบาลีสนามหลวงของพระภิกษุ สามเณร ทั่วไป  

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali