Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 87796

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

โครงการอบรมพัฒนาครูฯ สู่มาตรฐานวิชาชีพ รุ่นที่ ๑

S__13074443
มื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๓๐ น.พระโสภณพุทธิธาดา 
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพยก ผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑ โดยมี นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร 
ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งมี พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ ๒ พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี ประธานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ 
พร้อมด้วย นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
 พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โครงการนี้ 
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

S__13074436 S__13074438 S__13074439

S__13074437 S__13074440 S__13074441

S__13074442 S__13074443 S__13074444 

S__13074447 S__13074452 S__13074458

S__13074457 S__13074459

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali