Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 87273

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

โครงการอบรมพัฒนาครูฯ สู่มาตรฐานวิชาชีพ รุ่นที่ ๒


S__13393959เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๓๐ น.

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สู่มาตรฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมรุ่นที่ ๒ โดยมีพระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ เป็นประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียน กล่าวนำบูชา พระรัตนตรัย

 และกล่าวปฎิสันฐานจบแล้ว นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ต่อ ดร.บุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา จากนั้น ...

ดร.บุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ได้กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ซึ่งมีพระครูสิริวินัยบรรหาร

ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒ พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐ หลวงจีนปลัดวิศิษย์ เสี่ยชื่อประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๓ พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี,หนองคาย,สกลนคร

และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โครงการนี้...

S__13393959 S__13393961 S__13393962

S__13393963 S__13393964 S__13393965

S__13393966 S__13393967 S__13393968

S__13393969 S__13393970 S__13393973

S__13393974 S__13393975 S__13393977

S__13394123 S__13394124

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali