Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 87798

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

185174 185062      

     การประชุมสัมมนาปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน และการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา
                                ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

       วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กอง
ธรรมสนามหลวง ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐hot-kapook12

        โดยมี นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน ในการนี้มีผู้เข้าประชุมสัมมนา เลขา
นุการเจ้าคณะอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธ-
ศาสนาจังหวัด จำนวน ๕๐๐ รูป/คน ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ/ภาคเหนือ จัดโดย สำนักงานแม่กอง-
ธรรมสนามหลวง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
185055 185056 
185061 185064
185063 185066

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali