Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

NR
นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

1

นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 56008

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....

PRB000 PRB01
     เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พระพรหมโมลี ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....เป็นประธาน
ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาใน
มาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี กับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา

     ในการนี้มีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็น
ดังกล่าวด้วย โดยที่ประชุมมีมติให้คงมาตรา 24 และมาตรา 25 และประสานกับสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนดแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
PRB05 PRB02
PRB03 
PRB08
PRB09 PRB06 


สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali