Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 87797

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....

PRB000 PRB01
     เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พระพรหมโมลี ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....เป็นประธาน
ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาใน
มาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี กับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา

     ในการนี้มีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็น
ดังกล่าวด้วย โดยที่ประชุมมีมติให้คงมาตรา 24 และมาตรา 25 และประสานกับสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนดแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
PRB05 PRB02
PRB03 
PRB08
PRB09 PRB06 


สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali