Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 87786

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

โครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู

โครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากร และผู้เรียน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ จัดโครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากร และผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๒

การจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของคณะสงฆ์และตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้ก้าวทันต่อ การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการต่าง ๆ ของโลกปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องได้รับการเสริมองค์ความรู้ เพิ่มพูน ศักยภาพ พัฒนาตน สร้างมุมมองวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการแนวใหม่อยู่เสมอ

 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.ปรีชา นิพนธ์พิทยา, อ.สายพิรุณ เพิ่มพูน  อ.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์, อ.นงลักษณ์ ไชยเสโน เป็นวิทยากรในโครงการ โดยได้จัดขึ้น จำนวน 2 ครั้ง รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๓ รูป/คน ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในกลุ่มที่ ๑, ๒, ๓, ๑๒, ๑๓ (โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย และโรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย) และกลุ่มที่ ๑๔ (โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย และโรงเรียนมหาปัญญา) จำนวน ๙๑ รูป/คน

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยนักวิชาการกลุ่มและครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในกลุ่มที่ ๑, ๒, ๓, ๑๒, ๑๓ (โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัยและโรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย) และกลุ่มที่ ๑๔ (โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย และโรงเรียนมหาปัญญา) จำนวน ๘๒ รูป/คน

ผลการอบรมตามโครงการฯ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิด และหลักการทำงานอย่างเป็นระบบ เข้าใจแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสามารถบริหารจัดการแบบบูรณาการ ตลอดจนได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อนำแผนดังกล่าวมาปรับใช้และพัฒนาโรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมาตรฐาน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงต่อไป.

1     S__182280199

S__182280200     S__182280201

S__182280202     S__182280203

S__182280205     S__182280204

S__182280206     S__182280208

S__182280209     S__182280210

S__182280213     S__182280243

S__182280212

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali