Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 87269

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

พิธีเปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ปี ๒๕๖๐

Bali-60

         วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมโมลี  แม่กองบาลีสนามหลวง  เป็นประธาน
พิธีเปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในการนี้มี นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนัก-
งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน การอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ซึ่งมีขึ้น
ระหว่าง วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมครูสอนขึ้นทะเบียนประจำปี ๒๕๖๐


OB-09  OB-02
OB-05  OB-01
OB-03  OB-06
OB-07  OB-08
  

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali