Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss
นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 70389

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและสำนักงานกลุ่มโรงเรียนฯ ทุกกลุ่ม ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนฯ ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรับรองข้อมูล ตามแบบรายงานสถิติพื้นฐานข้อมูลของโรงเรียน และแบบรายงานข้อมูล แบบ จ.3-2 แล้วจัดส่งให้กองพุทธศาสนศึกษา ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download :: เอกสาร

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali