Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 125897

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

พิธีเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

พิธีเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ชั้นเปรียญเอก    (ประโยค ป.ธ. ๗ - ๘ -๙) ของคณะสงฆ์ส่วนกลาง


240760-014

                วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.  พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานพิธีเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี   ชั้นเปรียญเอก    (ประโยค ป.ธ. ๗ - ๘ -๙) ของคณะสงฆ์ส่วนกลาง และกล่าวให้โอวาทการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   ในการนี้มี   นายณรงค์ ทรงอารมณ์ 
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ถวายสื่อการเรียนการสอนแก่พระภิกษุและสามเณร ผู้เรียนบาลี จากนั้นผู้เรียนรับโอวาทจากอาจารย์สอน
แต่ละประโยคชั้น ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนครกรุงเทพมหานคร

240760-01 240760-03
240760-05 240760-06
240760-08 240760-010
240760-013 240760-014

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali