Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 148021

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

พิธีปิดการประชุมสัมมนาฯ แผนกธรรม ปีงบประมาณ ๖๑

C__64159817
             วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธี
ปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้
นายสมบัติ พิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี กล่าวถวายราย-
งาน ทั้งนี้ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเสนอข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษา ตามลำดับชั้น ระดับประถม ระดับมัธยม และ
ระดับอุดมศึกษา ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร


C__64159816 C__64159817

C__64159819 C__64159822

C__64159827 C__64159824


สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali