Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 151599

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

สารวันครู

big 1

สาร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    เนื่องในโอกาสวันครู
วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสวันครูที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง คือ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของครู
อย่างเข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาศาสนทายาทให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติและพระศาสนา

“ครู”หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ คือ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ เป็นปูชนียบุคคล ผู้ควรแก่การเคารพบูชาของบรรดาศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วทั้งแผ่นดิน เพราะครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังความรู้ความคิด บ่มเพาะ อบรมสั่งสอนหล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นปกติสุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ดังนั้น เมื่อโอกาสวันครูมาบรรจบในแต่ละปี สังคมไทยทุกภาคส่วน
จึงตระหนักระลึกนึกถึงบทบาทและพระคุณของครู กล่าวเฉพาะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นับว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ควรค่าแก่การเคารพยกย่องเชิดชูเกียรติในวาระโอกาสสำคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะท่านมิใช่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาการทั่วไปเท่านั้น หากแต่ยังมีจิตมุ่งมั่นในอันที่จะรังสรรค์พัฒนาความคิดสติปัญญาของผู้เรียนซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรให้เป็นศาสนทายาทที่ดีเยี่ยมเปี่ยมปัญญาพุทธธรรม          มีคุณลักษณะปริยัติสามัญตามที่พึงประสงค์ โดยมีความเพียบพร้อมทั้งด้านความรู้วิชาสามัญและด้านความประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

          ท้ายที่สุดนี้  ในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะ
พระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดอภิบาลประทานพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยให้เจริญยั่งยืนสืบไป

Download ::: สารวันครู 2561

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali