Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 142363

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะสงฆ์เขตปกครองหนกลางและกรุงเทพมหานคร

                                                                                  http://deb.onab.go.th//images/stories/Pali/Yanika/Dhamcenter%20Head.jpg

              วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน และบรรยายพิเศษ  ทั้งนี้มีคณะสงฆ์เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและกรุงเทพมหานคร มีแทนสำนักงานศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสำนักงานอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน ๔๗๖ รูป/คน ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

http://deb.onab.go.th//images/stories/Pali/Yanika/center6.jpg   http://deb.onab.go.th//images/stories/Pali/Yanika/center9.jpg  http://deb.onab.go.th//images/stories/Pali/Yanika/center8.jpg http://deb.onab.go.th//images/stories/Pali/Yanika/center5.jpg  http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/center4.jpg   http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/center2.jpg  http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/center1.jpg  สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali