Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 171535

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/0.jpg

           วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยมี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เลขานุการเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสำนักงานอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และเจ้าหน้า ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จำนวน ๓๔๐ รูป/คน ณ วัดศรีโสดา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/2.jpg  http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/3.jpg  http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/5.jpg

 http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/6.jpg  http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/4.jpg 


สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali