Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 171536

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/headboss.jpg

                 วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต ประธานที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมด้วยคณะสงฆ์และผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายการต้อนรับ

ในการนี้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายรายงาน โดยมี เจ้าสำนักเรียนในส่วนกลาง เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ รูป/คน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

                      http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss1.jpg http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss2.jpg http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss3.jpg

                      http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss4.jpg http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss5.jpg http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss6.jpg

                      http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss7.jpg http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss8.jpg http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss9.jpg

                      http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss10.jpg http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss11.jpg http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss12.jpg

                      http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss13.jpg http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss14.jpg http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/boss15.jpg

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali