Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 142360

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง การับสมัครสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๒)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-------------------------

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ อนุมิตให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมาายน ๒๕๕๘ ด้วยการสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี โดยแบ่งสัดส่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดสรรทุนสำหรับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๙๐ ทุน ต่อปี รวมทั้งสิ้น ๑๐ รุ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศการรับสมัครและคุณสมบัติต่างๆของผู้ขอรับทุน ตามเอกสารที่แนบมาด้วย


Download ::. ประกาศการรับสมัคร : แบบฟอร์มใบสมัครรับทุนฯ

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali