Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 151603

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

การประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/royal01.jpg

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน ในการนี้มี พระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิด


โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้นำข้อมูลเกี่ยวกับธรรมศึกษาไปบูรณาการในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษา เสริมสร้างให้นักเรียน “มีความรู้คู่คุณธรรม เก่งและดี” โดยได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยัมศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต ๑ และเขต๒ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐ คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา และเวลา ๑๖.๐๐ น. พระธรรมรัตนดิลก รองแม่กองธรรมสนามหลวง ได้เดินทางมาเป็นประธานในการปิดประชุมสัมมนาดังกล่าว

ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/royal02.jpg  http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/royal03.jpg

 http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/royal04.jpg http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/royal05.jpg

http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/royal06.jpg http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/royal07.jpg

http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/royal08.jpg http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/royal09.jpg

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali