Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 142333

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และ บาลีประโยค๑-๒

35359361_1823789244593035_3471265093444960256_o

                 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสด็จไปทรงประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้
จำนวน ๒๖๓ รูป และพระพรหมโมลี มอบใบประกาศนียบัตร แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบ
ได้ ประโยค ๑ – ๒ จำนวน ๒๘๙ รูป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๓๐
ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

       ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ได้ทรงประทานโอวาทแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ความว่า “ท่านทั้งหลายผู้ตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จ กระทั่งได้รับพระราชทานเกียรติยศครั้งนี้ พึงระลึก
อยู่เสมอว่าความสำเร็จในชั้นนี้เป็นเพียงย่างก้าวแรก ทุกท่านยังมีหน้าที่ที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพพรั่งพร้อม ทั้งด้านการศึกษาเล่าเรียน ให้สมกับคำว่า “บวชเรียน”
คือเมื่อบวชแล้วก็ต้องศึกษาเล่าเรียน และในด้านการเพาะบ่มอุดมการณ์ เพื่อนำ
ความรู้ด้านพระปริยัติธรรมที่ได้รับไปพัฒนาตน และพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ
ขึ้นไป วัตถุประสงค์ของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนับแต่โบราณกาล บูรพา
การท่านตั้งหลักสูตรไว้เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีองค์ความรู้สำหรับเข้าใจพระไตร
ปิฎกฉบับภาษาบาลีได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง เพื่อป้องกันมิให้เกิดสัทธรรมปฏิรูป
มิให้เกิดการบิดเบือนหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือตู่แปล
กันไปตามอัตโนมัติ จนผิดพลาดคลาดเคลื่อน ด้วยเหตุว่าความหลง อันผิดไปจาก
พระพุทธธรรมในพระไตรปิฎก และการเผยแผ่หลักธรรมที่คลาดเคลื่อน นับเป็นมหันตภัย
ร้ายแรงที่สุดที่บั่นทอนอายุพระพุทธศาสนา การเรียนบาลีจึงมิใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อ
ความรู้ภาษาเป็นเป้าหมายสุดท้าย เพราะความรู้เช่นนั้นจัดเป็นความรู้ในทางโลก หาก
แต่บรรพชิตต้องเรียนด้วยเป้าหมายเพื่อให้รู้กระจ่างในทางธรรม พระภิกษุสามเณรจึง
ต้องเรียนรู้ภาษามคธ จักได้สามารถเข้าใจพระธรรมวินัยได้อย่างถูกต้อง และธำรงรักษา
พระบวรพุทธศาสนาไว้ได้

ขอเน้นย้ำให้ท่านที่เป็นมหาเปรียญ และสามเณรเปรียญใหม่ทุกรูป ตั้งทิฐิ คือความเห็น
ให้ตรง เพื่อให้การศึกษาในระดับสูงยิ่งขึ้นๆ ไป ดำเนินไปอย่างถูกทิศทางขอให้กำหนด
“ความรู้จริง” เป็นเป้าหมาย มิใช่กำหนดเพียงให้สอบไล่ผ่านได้เป็นเป้าหมาย ก็เพราะ
ความรู้จริงในภาษาบาลีนี้เองที่จะนำพาท่าน ตลอดจนผู้เลื่อมใสศรัทธาในธรรมะที่ท่าน
เผยแผ่แล้ว ให้สามารถก้าวไปสู่ “ความรู้แจ้ง” ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง
พระอนุศาสน์สั่งสอนไว้ได้ในที่สุด”

ขอให้พากเพียรฉลองพระราชศรัทธาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรง
พระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงพระมหากรุณาอุปถัมภ์บำรุงคณะสงฆ์ และการศึกษาพระ
บาลีของท่านทั้งหลายมาโดยตลอด ด้วยการเร่งพัฒนาตนให้งอกงามไพบูลย์ในธรรมะ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยิ่งๆ ขึ้นไป”

การนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้ง 3 ท่าน (นายสมเกียรติ
ธงศรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ และนางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์) คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน
เฝ้ารับเสด็จ และเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

35145964_1823785724593387_2225598365696000000_o  35246316_1823786704593289_1606567868944613376_o 

35298101_1823786234593336_6600098998499934208_o  35334313_1823789337926359_5334814801468063744_o

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali