Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

AAAAAA

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
            พระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 206427

ติดต่อ-สอบถาม


Email
IMG_7471

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

58812189_2014442642194360_4300769990090424320_o

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ และบรรยายพิเศษ แก่ครูและนักวิชาการศาสนาศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๗ กลุ่ม รวม ๑๙๐ รูป/คน ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวรายงานถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการพอสังเขปดังนี้ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง เชิงระบบ GPA 5 Steps เทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ และการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจแก่ครูผู้ปฏิบัติการสอน และสร้างเจตคติที่ดีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และให้ครูผู้สอนสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ที่เหมาะสมในบริบทของตน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การจัดอบรมในครั้งนี้ กำหนดระยะเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

58443322_2014443122194312_3971711216736272384_o     58576550_2014440532194571_6554497075860471808_o     58655494_2014442072194417_5142020926505746432_o     58691880_2014441388861152_7507167413918498816_o     58781510_2014438932194731_5222427387211284480_o     59662143_2014440672194557_1735088189682483200_o

Cr. กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali