Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

narong

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
            พระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 222285

ติดต่อ-สอบถาม


Email
IMG_7471

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

60117306_2019782578327033_5970425233486643200_n

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.เกษร ทองแสน เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในช่วงเช้าบรรยายและนำกิจกรรมกลุ่ม ในหัวข้อ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICES), PLC (Professional Learning Community), Active Learning, ความสามารถของผู้เรียนด้านภาษา (Literacy) ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และเทคนิคการสอนให้สนุกและมีประสิทธิภาพเป็นเลิศ และในช่วงบ่ายมีการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และการเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design ด้วยกระบวนการ GPAS ๕ Steps หลังจากนั้นมีการสรุปบทเรียน และพิธีมอบวุฒิบัตร เป็นอันเสร็จสิ้นการจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น (นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย) เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม

57430290_2019781201660504_2780538140685762560_n     59557933_2019779164994041_1873003240279244800_n

59623024_2019781938327097_8662693253549654016_n     59726503_2019780111660613_2086988303491399680_n

59884640_2019781704993787_2266423855205580800_n     60013327_2019782148327076_3169333793093844992_n

60232784_2019782774993680_1828838336387612672_n     59994042_2019778284994129_6908220884322877440_n

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ประธานกรรมการการศึกษาฯ

สมเด็จ
สมเด็จพระธีรญาณมุนี

(สมชาย วรชาโย)
วัดเทพศิรินทราวาส

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali