Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

AAAAAA

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการเเทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
          แห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 185264

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3

DSC_3839

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓ โดยนางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวรายงานถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการพอสังเขปดังนี้ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง เชิงระบบ GPAS 5 Steps เทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ และการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจแก่ครูผู้ปฏิบัติการสอน และสร้างเจตคติที่ดีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และให้ครูผู้สอนสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ที่เหมาะสมในบริบทของตน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จากนั้นได้บรรยายพิเศษ แก่ครูและนักวิชาการศาสนาศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา หนองคาย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม ๒๒๓ รูป/คน จาก ๑๑๐ โรงเรียน กำหนดจัดอบรมมีระยะเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว


DSC_3757  DSC_3851

DSC_3865  DSC_3879

DSC_3915  DSC_4002

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม EmbarassedSmile

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali