Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

narong

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
            พระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 222283

ติดต่อ-สอบถาม


Email
IMG_7471

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3

DSC_3839

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓ โดยนางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวรายงานถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการพอสังเขปดังนี้ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง เชิงระบบ GPAS 5 Steps เทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ และการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจแก่ครูผู้ปฏิบัติการสอน และสร้างเจตคติที่ดีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และให้ครูผู้สอนสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ที่เหมาะสมในบริบทของตน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จากนั้นได้บรรยายพิเศษ แก่ครูและนักวิชาการศาสนาศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา หนองคาย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม ๒๒๓ รูป/คน จาก ๑๑๐ โรงเรียน กำหนดจัดอบรมมีระยะเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว


DSC_3757  DSC_3851

DSC_3865  DSC_3879

DSC_3915  DSC_4002

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม EmbarassedSmile

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ประธานกรรมการการศึกษาฯ

สมเด็จ
สมเด็จพระธีรญาณมุนี

(สมชาย วรชาโย)
วัดเทพศิรินทราวาส

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali