Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

AAAAAA

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการเเทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
          แห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 185252

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒

                       kuru

ด้วยคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่าง
ที่ดี สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับสัดส่วนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๒ คน

กองพุทธศาสนศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี
๒๕๖๒ จัดส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก (จัดส่งแบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ แบบประวัติ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ จัดทำเป็นรูปเล่ม ความหนาไม่เกิน  ๓๐ หน้า พร้อมวีดีโอแนะนำตัว และบันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD)
และจัดส่งผลงานไปที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียน  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของท่าน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ คลิ๊ก >> เอกสารเพิ่มเติม << หรือ www.ksp.or.th

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali