Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

AAAAAA

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
            พระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 206421

ติดต่อ-สอบถาม


Email
IMG_7471

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒

                       kuru

ด้วยคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่าง
ที่ดี สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับสัดส่วนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๒ คน

กองพุทธศาสนศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี
๒๕๖๒ จัดส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก (จัดส่งแบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ แบบประวัติ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ จัดทำเป็นรูปเล่ม ความหนาไม่เกิน  ๓๐ หน้า พร้อมวีดีโอแนะนำตัว และบันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD)
และจัดส่งผลงานไปที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียน  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของท่าน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ คลิ๊ก >> เอกสารเพิ่มเติม << หรือ www.ksp.or.th

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali