Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

AAAAAA

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
            พระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 215714

ติดต่อ-สอบถาม


Email
IMG_7471

คุรุสภาขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

KUNUPAKAN

       #ด่วน!! ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ
       จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบ หากมีบุคคล ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ให้เสนอชื่อไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพกลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๕๓ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> http://bit.ly/2NFH8Fp

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali