Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

narong

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
            พระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 230036

ติดต่อ-สอบถาม


Email
IMG_7471

คุรุสภาขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

KUNUPAKAN

       #ด่วน!! ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ
       จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบ หากมีบุคคล ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ให้เสนอชื่อไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพกลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๕๓ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> http://bit.ly/2NFH8Fp

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ประธานกรรมการการศึกษาฯ

สมเด็จ
สมเด็จพระธีรญาณมุนี

(สมชาย วรชาโย)
วัดเทพศิรินทราวาส

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali