Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

narong

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
            พระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 230035

ติดต่อ-สอบถาม


Email
IMG_7471

การขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

uuu


ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุน
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้เเละห้องสมุดในโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการศึกษา
สามารถเสริมสร้างความรู้เเละประสบการณ์ได้อย่างหลากหลาย
โดยจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียนในไตรมาสที่ ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอนมัสการว่า เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอให้โรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดฯ
กรอกข้อมูลลงในแบบคำขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรับรอง ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
เพื่อเสนอสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดำเนินการคัดเลือกต่อไป
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย >>ดาวน์โหลดด้านล่าง<<
ดาวน์โหลด
หนังสือนำ_ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม_แผนกสามัญศึกษา

หนังสือนำ_ผู้จัดการโรงเรียน
หนังสือนำ_สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เอกสารแนบ
๑.ประกาศเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนฯ
๒.แบบคำขอรับเงินอุดหนุนฯ
๓.ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนฯ
๔.แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารฯ

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ประธานกรรมการการศึกษาฯ

สมเด็จ
สมเด็จพระธีรญาณมุนี

(สมชาย วรชาโย)
วัดเทพศิรินทราวาส

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali