Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 167660

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

แบบฟอร์มสามัญ

โครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มและขั้นตอนโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                             

   ดาวน์โหลด Smile

   1. แผนหรือกำหนดการดำเนินงานโครงการ                                     
    2. แบบคำขอเบิกเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
    3. ใบรับรองการจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
    4. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร                                                   
    5. แบบตอบรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
   6. แบบรายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
      6.1 แบบรายงานผล  6.2 รายละเอียดรายงานการใช้จ่าย  6.3 ภาพถ่ายผลการดำเนินการ   

                                              

   แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

    >>ดาวน์โหลด<< (สำคัญ)

   ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. จัดทำแผนหรือกำหนดการดำเนินงานโครงการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระหรือใกล้ถึงกำหนดชำระ (แล้วแต่กรณี) ให้จัดทำหนังสือขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พร้อมแนบเอกสาร ประกอบด้วย (1) แผนหรือกำหนดการดำเนินงานโครงการ (2) ใบรับรองการจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ฯ (กรณีที่โรงเรียนไม่สามารถหาหลักฐานอื่นใดมาได้) (3) แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร และ (4) แบบตอบรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 – 5 เมื่อดำเนินการตาม ข้อ 1 และข้อ 2 แล้วเสร็จ ให้ส่งเอกสารดังกล่าวให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่โรงเรียนของท่าน

3. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

4. กรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน ฯ ให้จัดทำหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการส่งคืนเงินงบประมาณ ต่อไป

ใบสมัครสมาชิกกองทุนฯ

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Attachments:
Download this file (deb doc1.pdf)deb doc1.pdf58 Kb

ฟอร์มสามัญศึกษา

แบบฟอร์มสถิตินักเรียน

 

  แบบฟอร์ม ร.1จ.1 ครั้งที่ 1

  แบบฟอร์ม ร.1จ.1 ครั้งที่ 2

  แบบฟอร์ม ร.1จ.3แบบฟอร์ม ใบขอแต่งตั้งและใบแต่งตั้ง

  

 แบบฟอร์ม ใบขอแแต่งตั้งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร

 แบบฟอร์ม ใบแต่งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร

 แบบฟอร์ม แบบคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการโรงเรียน

แบบฟอร์มทะเบียนครู

  

 แบบฟอร์มครูประจำ ครูพิเศษ ครูบาลีและเจ้าหน้าที่


สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali