Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

narong

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
            พระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 230027

ติดต่อ-สอบถาม


Email
IMG_7471

เอกสาร สถิติ สามัญ

ข้อมูลการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

                                           ข้อมูลการจัดการศึกษา

                              โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

                                       ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)

                                            >> ดาวน์โหลด <<

       CCI13082562_0005

สถิติข้อมูล การจัการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

Untitled2

>> ดาวน์โหลด <<

คู่มือระบบกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียน

>>>คู่มือระบบกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียน GCODE

การขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุด

         การขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้และหัองสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

>>>เอกสารสำหรับโรงเรียนclick (1)

>>>เอกสารประธานกลุ่มclick (1)

>>>เอกสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดclick (1)

ข้อมูลการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่๑)

ข้อมูลการจัดการศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่๑)

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ประธานกรรมการการศึกษาฯ

สมเด็จ
สมเด็จพระธีรญาณมุนี

(สมชาย วรชาโย)
วัดเทพศิรินทราวาส

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali