Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

AAAAAA

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการเเทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
          แห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 185271

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

การขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

uuu


ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุน
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้เเละห้องสมุดในโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการศึกษา
สามารถเสริมสร้างความรู้เเละประสบการณ์ได้อย่างหลากหลาย
โดยจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียนในไตรมาสที่ ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอนมัสการว่า เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอให้โรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดฯ
กรอกข้อมูลลงในแบบคำขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรับรอง ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
เพื่อเสนอสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดำเนินการคัดเลือกต่อไป
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย >>ดาวน์โหลดด้านล่าง<<
ดาวน์โหลด
หนังสือนำ_ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม_แผนกสามัญศึกษา

หนังสือนำ_ผู้จัดการโรงเรียน
หนังสือนำ_สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เอกสารแนบ
๑.ประกาศเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนฯ
๒.แบบคำขอรับเงินอุดหนุนฯ
๓.ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนฯ
๔.แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารฯ

คุรุสภาขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

KUNUPAKAN

       #ด่วน!! ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ
       จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบ หากมีบุคคล ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ให้เสนอชื่อไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพกลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๕๓ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> http://bit.ly/2NFH8Fp

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali