Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 157428

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒

kuru

ด้วยคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับสัดส่วนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๒ คน

กองพุทธศาสนศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒ จัดส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก (จัดส่งแบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ จัดทำเป็นรูปเล่ม ความหนาไม่เกิน  ๓๐ หน้า พร้อมวีดีโอแนะนำตัว และบันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD) และจัดส่งผลงานไปที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียน  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของท่าน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ คลิ๊ก >> เอกสารเพิ่มเติม << หรือ www.ksp.or.th

การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร

timeline_25620613_094841  timeline_25620613_094843
More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali