Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

narong

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
            พระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 230050

ติดต่อ-สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

                                  5-01

ด้วยคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ จึงขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดทราบ

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๓ จัดส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก ในกรณีที่อยู่ส่วนภูมิภาคให้ผู้ประกอบวิชาชีพเสนอประวัติและผลงานไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ในกรุงเทพมหานครให้เสนอประวัติและผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.ksp.or.th หรือ http://deb.onab.go.th

สำรวจข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

sam

ดาวน์โหลดไฟล์ : http://bit.ly/38e85br

ส่งมาที่ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ประธานกรรมการการศึกษาฯ

สมเด็จ
สมเด็จพระธีรญาณมุนี

(สมชาย วรชาโย)
วัดเทพศิรินทราวาส

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali