Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวรินทร์  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 113894

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

แนวทางปฎิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

ประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ

และ

เอกสารการแบบคำขอรับเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

เอกสาร :: ประกาศฯ :: เอกสารแบบคำขอฯ

ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงพระคุณครู ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่สนใจประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครู  ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2282 3153 

Download ::: ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali