Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 137390

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

ร่าง พรบ.

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... ไปดำเนินการจัดทำตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดทำให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. .... โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป พระภิกษุ
สามเณร สามารถแสดง ความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะได้รวบรวมความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....
ประกอบการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไปทักษะวิชาการ ครั้งที่9

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 จัดแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้านเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม้big
More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali