Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 109593

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

ซ่อมแซมอาคารเรียน 2561

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนสมทบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนสมทบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 100 โรง ตามเอกสารรายชื่อที่แนบมาด้วย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน กรอกข้อมูลในแบบคำขอรับเงินอุดหนุนฯ แล้วส่งให้กองพุทธศาสนศึกษา ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

Download :: เอกสาร 1 ::. เอกสาร2

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา จะดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ อันประกอบด้วยข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนฯ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัศฃญศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานกลุ่มฯและโรงเรียนดำเนินการ

Download :::: แบบฟอร์ม

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali