Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 137384

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการมีมติคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลสุดยอดครูดี ของสำนักงาน สกสค. จำนวน ๑ ราย คือ นางธนัญชกร แสวงผล ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

Download ::: เอกสาร

การจัดการเรียนรู้สหกรณ์ รางวัลพระราชทาน

ด้วยกรมสงเสริมสหกรณ์ กำหนดให้มีการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำรัริการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศให้ได้รับรางวัลพระราชทาน โดยโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการประกวด ต้องเป็นโรงเรียนที่มีคุณสมบัติ (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย) กรอกเอกสารให้ครบถ้วน และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประทับตราต้นทาง ไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 5029 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ......

Download :: เอกสาร

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali