Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 109591

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ปีะจำปี พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยกย่องให้ได้รางวัล โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัล "สุดยอดครูดี" โดยจะรับสมัครครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Download :: ประกาศฯ :: ใบสมัคร

โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยกย่องให้ได้รางวัล โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัล "ครูดีปูชนียบุคคล" โดยจะรับสมัครครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Download :: ประกาศฯ :: ใบสมัคร

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali