Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 103829

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

สำรวจนักเรียนที่สอบได้นักธรรมและบาลีสนามหลวง

ด้วยกองพุทธศาสนศึกษาขอทราบผลการสอบธรรมสนามหลวงและบาลีสนามหลวง ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปี 2559 สำหรับเป็นข้อมูลในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและกหารจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลการจัดการเรียนการสอนดีเด่น โดยส่งข้อมูลถึงกองพุทธศาสนศึกษา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

Download :: เอกสาร

ทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 2

การรับสมัครสามเณรเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 90 ทุนต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

Download :: เอกสาร1 : เอกสาร 2 : เอกสาร 3

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali