Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 137381

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

ทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 2

การรับสมัครสามเณรเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 90 ทุนต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

Download :: เอกสาร1 : เอกสาร 2 : เอกสาร 3

ข้อมูล e-citizen

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ จัดทำฐานข้อมูลนักเรียน โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอยกเลิกการจัดทำรายงานสถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (แบบรายงาน ร.1 จ.1) และเปลี่ยนเป็น ข้อมูลสถิติพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล (E-citizen) แทน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Download :: เอกสาร

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali