Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 103827

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

ทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา จัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาทราบ และส่งแบบขอรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ส่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม


โครงการอบรมพัฒนาครูฯ สู่มาตรฐานวิชาชีพ รุ่นที่ ๒


S__13393959เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๓๐ น.

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สู่มาตรฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมรุ่นที่ ๒ โดยมีพระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ เป็นประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียน กล่าวนำบูชา พระรัตนตรัย

 และกล่าวปฎิสันฐานจบแล้ว นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ต่อ ดร.บุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา จากนั้น ...

Read more...

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali