Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 142359

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

ข้อบังคับคุรุสภา พ.ศ.2559

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศใช้ข้อบังคับสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557, ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557,ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

Download: เอกสาร1 :: เอกสาร 2

ทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา จัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาทราบ และส่งแบบขอรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ส่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม


More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali