Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 125914

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

โครงการอบรมพัฒนาครูฯ สู่มาตรฐานวิชาชีพ รุ่นที่ ๑

S__13074443
มื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๓๐ น.พระโสภณพุทธิธาดา 
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพยก ผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑ โดยมี นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร 
ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งมี พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ ๒ พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี ประธานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ 
พร้อมด้วย นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ

Read more...

Stem Education

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

ผลงานของครูผู้สอน เพื่อรับรางวัลครูดีเด่น Stem Education ประเทศไทย

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

Download :: Stem Education Award

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali