Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 142330

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวสามัญ

ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงพระคุณครู ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่สนใจประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครู  ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2282 3153 

Download ::: ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ผลการคัดเลือกผุ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนศึกษาแห่งชาติ

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ. 2561 

และ

เรื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล

จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali