Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss
นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 70779

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวธรรม-บาลี

การอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

kruthum61

                  สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จะดำเนินการจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๑ ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นครูสอนพระปริยัติ-
ธรรม แผนกธรรม  ตามบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน อบรมและเผยแผ่หลักคำสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยได้อารธนา พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามกำหนดการ

Read more...

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพรบ.การศึกษา

 showmehands
      สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ.....ไปดำเนินการจัดทำตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดทำให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการ
ศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ..... โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

Read more...

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali