Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 90228

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวธรรม-บาลี

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และ บาลีประโยค๑-๒

35359361_1823789244593035_3471265093444960256_o

                 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสด็จไปทรงประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้
จำนวน ๒๖๓ รูป และพระพรหมโมลี มอบใบประกาศนียบัตร แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบ
ได้ ประโยค ๑ – ๒ จำนวน ๒๘๙ รูป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๓๐
ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

Read more...

การประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/royal01.jpg

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน ในการนี้มี พระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิด

Read more...

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali