Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 109565

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวธรรม-บาลี

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพรบ.การศึกษา

 showmehands
      สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ.....ไปดำเนินการจัดทำตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดทำให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการ
ศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ..... โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

Read more...

พิธีเปิดการประชุมพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๖๑

                        S__64790552

      วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑โดยมี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูล
ถวายรายงาน ในการนี้มีพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ จำนวน ๖๕๐ รูป และผู้อำนวยการสำนัก
งานพระพุทธศาสนาจังหวัด เฝ้ารับเสด็จ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

Read more...

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali