Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 109602

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวธรรม-บาลี

ผลสอบบาลี ปี' ๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง  เป็นประธานเปิดพิธีประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๐  ในการนี้ นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่     
เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  โดยการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงปีนี้มีผู้สอบได้ทุกประโยคชั้น จำนวน ๓,๐๐๐ รูป ตั้งแต่ประโยค ๑-๒  ถึง เปรียญธรรม  ๙ ประโยค จากสถิติผู้เข้าสอบทั้งหมด ๒๑,๐๓๒ รูป และผลสอบบาลีศึกษา ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยคบาลีศึกษา ๙ มีผู้สอบได้ทั้งหมด ๖๓ คน

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.infopali.net/cgi-bin/search

 

การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีวิชัยวนาราม   
อำเภอเมือเลย จังหวัดเลย

             วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดศรีวิชัยวนาราม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก มีพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๘ ปฏิบัติหน้าที่แทน

Read more...

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali