Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss
นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 70772

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวธรรม-บาลี

การประชุมเร่งรัดคณะกรรมการพิจารณาเร่งรัดติดตามร่างกฎหมายในกระบวณการนิติบัญญัติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐

                                          S__59351101

            เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 พระราชวรมุนี รองประธานอนุกรรมการจัดทำร่างพ.ร.บ.การศึกษา
พระปริยัติธรรม พ.ศ. .... พร้อมด้วย   นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
นายสมบัติ  พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และคณะเข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณา เร่งรัดติดตามร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
ชั้น 2 (หลังใหม่) เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....
ผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจ โดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ในที่ประชุม รับไปติดตามความคืบหน้า
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในประเด็นเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนก
บาลี

Read more...

ถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคม

46744 S__123478023 46779

       เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
เข้าถวายสักการะ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมโมลี
 แม่กองบาลีสนามหลวง ณ วัดปากน้ำ และ พระราชวรมุนี คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ณ วัดสังเวศวิศยาราม เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ เนื่องในโอกาสย้าย
เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา....

Read more...

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali