Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

Untitled-111111

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 148016

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวธรรม-บาลี

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และ บาลีประโยค๑-๒ หนเหนือ

http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/n01.jpg

                           วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณร หนเหนือ (๑๗ จังหวัดภาคเหนือ) ที่สอบได้ จำนวน ๑๘๐ รูป และมอบใบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ประโยค ๑ – ๒ จำนวน ๒๘๔ รูป รวมทั้งสิ้น ๔๖๔ รูป ณ วัดมงคลธรรมกายาราม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

Read more...

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และ บาลีประโยค๑-๒ หนกลาง

http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/Padcenter01.jpg

          วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในการเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้ จำนวน ๓๐๕ รูป และมอบใบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ประโยค ๑ – ๒ จำนวน ๓๖๕ รูป รวมทั้งสิ้น ๖๗๐ รูป ณ วัดพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Read more...

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali