Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss
นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

1

นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 62769

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

คณะกรรมการการศึกษาฯ

ระเบียบ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  1. ว่าด้วย เครื่องแบบ ฯ

  2. ว่าด้วย บัตรประจำตัว ฯ

  3. แบบคำขอมีบัตรฯ (พระภิกษ)

  4. แบบคำขอมีบัตรฯ (คฤหัสถ)

  5. แบบบัตรประจำตัว

  6. หลักเกณฑ์การขอมีบัตรฯ

  7. ตัวอย่างเครื่องแต่งกาย

  8. มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 3/2555

  9. แผนยุทธศาสตร์ ร.ร.ปส. 2553-2562

  10. กฎกระทรวงฯ+การขับเคลื่อนสู่คุณภาพ(รอบสาม)

คำสั่ง คณะกรรมการการศึกษา ปส.

๑.     แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน

      การดำเนินการจัดการศึกษาฯ

๒.     การปรับโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบ

ประกาศคณะกรรมการฯ ปส.

          ๑.   ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา

๒.   ประกาศ มส. ว่าด้วย ร.ร. ปส. พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.   ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.   ประการคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.   ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ว่าด้วยขนาดและกรอบอัตรากำลัง ร.ร. ปส. พ.ศ. ๒๕๕๕

๖.   ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการ ร.ร. ปส. พ.ศ. ๒๕๕๕

๗.   ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ร.ร. ปส. พ.ศ. ๒๕๕๕

          ๘.     ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยการประกันคุณภาพฯ ร.ร. ปส. พ.ศ. ๒๕๕๕๙.

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali