ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม
Untitled Document
เว็บสำนักพุทธ

Home ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี

ผอ.แผนกธรรม - บาลี

ผู้อำนวยการ

   vichai

 นายวิชัย ทิพรักษ์

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

*******************

การศึกษา               

  -ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

 -ปริญญาโท ศิลปศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต(Master of Arts) (สาขาภาษาศาสตร์)

   จาก Deccan College มหาวิทยาลัยปูน่า(Pune) เมืองปูเน่ รัฐมหาราษฏร์ 

    สาธารณรัฐอินเดีย 

 - เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น

 

ประสบการณ์การทำงาน

-พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕๘ อาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

-พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๒  นักวิชาการประจำสำนักพิมพ์ประสานมิตร กรุงเทพฯ

- ผ่านการอบรมผู้บริหารระดับกลาง(นบก.) รุ่นที่ ๓

 

ประวัติรับราชการ       

- ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๔ 

   สำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา

- ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ –ตุลาคม ๒๕๕๕  โอนย้ายมารับราชการ

  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

- สิงหาคม ๒๕๕๑- ตุลาคม ๒๕๕๓ ช่วยราชการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

-๖ มิถุนายน ๒๕๕๕- ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕   นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

-๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ –๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ

 

ตำแหน่งปัจจุบัน         

- ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี กองพุทธศาสนศึกษา

   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

เครื่องราชอิสรยาภรณ์

ตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ตช)

ตริยาภรณ์ช้างเผือก(ตม.)

Last Updated (Tuesday, 13 August 2013 10:05)

 
ปัญหาและข้อสงสัย
สื่อการเรียนการสอน