ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

           ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการส่งเสริมให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด มีอำนาจและหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ แนวทางการพัฒนา หรือการทดสอบ หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพครูในช่วงที่ได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี สามารถเทียบเคียงประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพครูดังกล่าวกับมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดได้ และจัดทำข้อเสนอเเนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการส่งเสริมให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามคณะกรรมการมาตรฐานวิชามอบหมาย
            ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำเป็นต้องมีข้อมูลของผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้กระกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในสังกัดของท่านเพื่อประกอบการพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับหนังสือดังกล่าวในสังกัดของท่าน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามคุรุสภากำหนด เพื่อให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ตอบแบบรายงานข้อมูลผ่าน Google form ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 306,401