“สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีการจัดประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” สู่การเป็นผู้เรียนรู้ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป/ทีม และประเภทหน่วยงาน/องค์กร โดยเริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2564 นอกจากนี้ ยังขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับชมการเสวนาวิชาการและงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านสื่อออนไลน์ “OEC News สภาการศึกษา”


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 703,575