ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "
ค้นหา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

phobor

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            
กองพุทธศาสนศึกษา
Boonlert34
ดร.บุญเลิศ  โสภา
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมสอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี
แผนกสามัญศึกษา

P_Nok11

นางพรเพ็ญ  กิตติธรางกูร
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
สถิติเว็บ
Content View Hits : 37665
ติดต่อ - สอบถาม

BarCode_Pali


Email

กองพุทธศาสนศึกษา

ทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา จัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาทราบ และส่งแบบขอรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ส่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม


 

โครงการอบรมพัฒนาครูฯ สู่มาตรฐานวิชาชีพ รุ่นที่ ๒


S__13393959เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๓๐ น.

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สู่มาตรฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมรุ่นที่ ๒ โดยมีพระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ เป็นประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียน กล่าวนำบูชา พระรัตนตรัย

 และกล่าวปฎิสันฐานจบแล้ว นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ต่อ ดร.บุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา จากนั้น ...

Read more...

 

โครงการอบรมพัฒนาครูฯ สู่มาตรฐานวิชาชีพ รุ่นที่ ๑

S__13074443
มื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๓๐ น.พระโสภณพุทธิธาดา 
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพยก ผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑ โดยมี นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร 
ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งมี พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ ๒ พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี ประธานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ 
พร้อมด้วย นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ

Read more...

 

คำราชาศัพท์ที่ใช้กับสมเด็จพระสังฆราช

kumsub

การใช้คำศัพท์มี 2 ลำดับชั้นดังนี้

๑.  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ใช้คำราชาศัพท์เทียบเท่าพระบรมวงศ์

ชั้นพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒.  สมเด็จพระสังฆราช ใช้คำราชาศัพท์เทียบเท่าพระเจ้าวรวงศ์เธอ

หรือเสมอชั้นพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more...

 

สถิติผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง รายสำนักเรียน 2559


ดาวโหลดเอกสารที่นี่

 

สถิติสนามสอบบาลี 2559

สถิติสนาสอบบาลีส่วนกลาง 2559https://vrweblogic.com/template2/img/work-with-multiple-files.png
สถิติสนามสอบบาลีส่วนภูมิภาค 2559https://vrweblogic.com/template2/img/work-with-multiple-files.png

 

Facebook

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถระ)
วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ
คำสั่ง ประกาศ มติมส.
WEB-LINK
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กลุ่มธรรม - บาลี