สำหรับสมาชิกแบบสำรวจ

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

สถิติเว็บ

Content View Hits : 5125

กองพุทธศาสนศึกษา, Powered by Joomla! Joomla templates by SiteGround
กองพุทธศาสนศึกษา
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” PDF Print E-mail
Written by   
Wednesday, 10 September 2014 14:22

Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 15:45
 
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู PDF Print E-mail
Written by   
Tuesday, 22 July 2014 09:00
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาล มาตราที่ ๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตราที่ ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ประกาศ รายละเอียดตามสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมนี้..
Attachments:
Download this file (55.pdf)55.pdf1627 Kb
Last Updated on Thursday, 11 September 2014 14:19
 
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ PDF Print E-mail
Written by   
Wednesday, 10 September 2014 13:50

ขออาราธนาเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญตามโครงการ "ฝึกอบรมพัมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญและพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗" ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Last Updated on Thursday, 11 September 2014 13:51
Read more...
 

ตัวอย่างนิทรรศการ

JA slide show
 

ค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา