กองพุทธศาสนศึกษา
ประกาศ หนึ่งแสนครูดี PDF Print E-mail
Written by   
Thursday, 23 July 2015 13:59

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (teather 2.pdf)teather 2.pdf1459 Kb
Last Updated on Thursday, 23 July 2015 14:03
 
eis, e-citizen PDF Print E-mail
Written by   
Thursday, 23 July 2015 10:06

  ด้วยแผนปฎิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษา บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (eis) และโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (e-citizen) กองพุทธศาสนศึกษาจึงแจ้งให้พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกโรง ดำเนินการบันทึกข้อมูล eis และ e-citize ส่งกลุ่มโรงเรียนที่สังกัด ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เพื่อให้สำนักงานกลุ่มฯ หลอมรวม แล้วส่งกองพุทธศาสนศึกษา ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เพื่อที่กองพุทธศาสนศึกษาจะได้ตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม 2558 หากมีข้อสงสัย โปรดประสานนายชำนาญศิลป์ ก้อนแสนไชย 085-123-6055 และนายวัฒนา ขำทอง 081-734-1125

 

Download :: e-citizen  , eis


Last Updated on Thursday, 23 July 2015 14:22
 
อบรมครูสอนวิทย์ คณิต PDF Print E-mail
Written by   
Wednesday, 15 July 2015 13:58

   ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะเปิดการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑    
ช่วงชั้นที่ ๑-๓ ในระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ แก่ครูผู้ช่วย หรือครูผู้สอนวิทาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สนใจใฝ่รู้
ทั้งนี้ สามารถสมัครสมาชิกล่วงหน้าได้ด้วยตนเองทางเว็บไซด์ http://teacherpd.ipst.ac.th ตั้งแต่วันที่๑๖ กรกฏาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

Attachments:
Download this file (teacherpd.pdf)teacherpd.pdf635 Kb
Last Updated on Wednesday, 15 July 2015 14:07
 
โครงการประกวด สมศ. PDF Print E-mail
Written by   
Monday, 29 June 2015 10:39
ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดให้มีโครงการประกวดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใขและทัศนคติที่ดีต่อระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานให้ประชาชนทราบ จึงขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติช่วยประชาสัมพันธ์โครงการประกวด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย
Attachments:
Download this file (deb264.pdf)deb264.pdf2696 Kb
Last Updated on Monday, 29 June 2015 10:52
 
ครูดีมีทุกวัน PDF Print E-mail
Written by   
Tuesday, 16 June 2015 16:52

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2558

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน"

Attachments:
Download this file (deb299.pdf)deb299.pdf476 Kb
Last Updated on Tuesday, 16 June 2015 16:55
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 7

ตัวอย่างนิทรรศการ

JA slide show
 

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา