ค้นหา เลขที่ประจำตำแหน่ง เพื่อกรอกข้อมูล จศป. + คำชี้แจงการจัดเก็บเอกสาร จศป.

ประกาศ

ขณะนี้ระบบกรอกประวัติขอปิดปรับปรุงชั่วคราว และขอขยายกำหนดเวลาส่งเอกสารออกไปถึงเดือนธันวาคม 2564
โดยกำหนดการที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ขั้นตอนการกรอกประวัติ จศป.

1. เลื่อนลงไปด้านล่าง แล้วดาวโหลดไฟล์ เพื่อค้นหาเลขที่ประจำตำแหน่ง

2. คลิก link ต่อไปนี้ ตามตำแหน่งที่ต้องการกรอกประวัติ จศป. (เวลาทำการ เวลา 07.00 - 18.00 น.)
******กรุณาอ่านขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายละเอียด และตัวอย่างการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมบันทึกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ ก่อนทำการส่งแบบฟอร์ม******

    2.1 สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 
         - ตำแหน่ง เจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง 
         - ตำแหน่ง เจ้าสำนักเรียนส่วนภูมิภาค 
         - ตำแหน่ง ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีส่วนกลาง
         - ตำแหน่ง ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีส่วนภูมิภาค 
    2.2 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

         - ตำแหน่ง เจ้าสำนักศาสนศึกษา
         - ตำแหน่ง ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมส่วนกลาง
         - ตำแหน่ง ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมส่วนภูมิภาค

    2.3 ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์  
         - ตำแหน่ง ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด
         - ตำแหน่ง เลขานุการประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด
         - ตำแหน่ง ปริยัตินิเทศก์ส่วนกลาง
         - ตำแหน่ง ปริยัตินิเทศก์ส่วนภูมิภาค

3. เมื่อกดปุ่มส่ง แบบฟอร์มที่ท่านกรอกจะถูกสร้างเป็นไฟล์ PDF ส่งเข้าสู่อีเมลที่กรอกในช่องสุดท้าย ภายใน 1 - 2 ชั่วโมง ในเวลาทำการ

ดาวโหลด แบบฟอร์มเพิ่มเติมเฉพาะตำแหน่ง เจ้าสำนักศาสนศึก แผนกธรรมเท่านั้น

- แบบฟอร์ม ชุดที่ 2/1 หน้าธรรม 2 บัญชีรายนามบุคลากรสำนักงาน แม่กองธรรมสนามหลวง สำนักศาสนศึกษา

- แบบฟอร์ม ชุดที่ 2/1 หน้าธรรม 6 บัญชีการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งในแต่ะประเภทและระดับตำแหน่งของ จศป.

ตัวอย่างการกรอก แบบฟอร์ม ชุดที่ 2/1 หน้าธรรม 6 บัญชีการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งในแต่ะประเภทและระดับตำแหน่งของ จศป.

 

 

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เลขที่ เจ้าสำนักเรียนส่วนกลางและเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด |
เลขที่ พระปริยัตินิเทศก์ ครูธรรม ครูบาลี ส่วนกลาง |
เลขที่ พระปริยัตินิเทศก์ ครูธรรม ครูบาลี ภูมิภาค |
เลขที่ เลขาศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ ทุกจังหวัด |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 434,033