ค้นหา เลขที่ประจำตำแหน่ง เพื่อกรอกข้อมูล จศป. + คำชี้แจงการจัดเก็บเอกสาร จศป.

กรุณาอ่านขั้นตอนทุกขั้นตอนก่อนทำการกรอกข้อมูลพร้อมเปิดหน้าขั้นตอนควบคู่กับการกรอกข้อมูล
***ข้อควรระวัง ห้ามมิให้กรอกซ้ำโดยเด็ดขาด อาจจะส่งผ่านให้ระบบประมวลผลผิดพลาดอีกครั้ง***


ขั้นตอนการกรอกประวัติ จศป.
1. ตรวจสอบเลขที่ประจำตำแหน่งจศป. โดยเลื่อนลงไปด้านล่าง เลือกตำแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกเอกสารที่ท่านต้องการดาวน์โหลด ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น ค้นหาชื่อของท่าน และจดเลขที่ประจำตำแหน่งเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
2. เปิดลิงค์เข้าสู่หน้ากรอกประวัติจศป. เพื่อเลือกแบบฟอร์มตามตำแหน่ง โดยการเปิดลิงค์จำเป็นคลิกขวาเพื่อเปิดหน้าต่างใหม่
3. เลือกตำแหน่ง โดยคลิกเลือกตำแหน่งของท่านจากช่องตำแหน่ง
4. กรอกเลขที่ประจำตำแหน่ง โดยนำเลขที่ประจำตำแหน่ง ในข้อ 1 มากรอกในช่อง "เลขที่" ตัวอย่างดังนี้
 - เจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง จะมีตัวอักษร สนร ก่อนหน้ารหัส ตัวอย่าง สนร1
 - เจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง(ธ) 
จะมีตัวอักษร สนร ก่อนหน้ารหัส ตัวอย่าง สนรธ1
 - เจ้าสำนักเรียนส่วนภูมิภาค 
จะมีตัวอักษร จจ.ม ก่อนหน้ารหัส ตัวอย่าง จจ.ม2
 - เจ้าสำนักเรียนส่วนภูมิภาค(ธ) 
จะมีตัวอักษร จจ.ธ ก่อนหน้ารหัส ตัวอย่าง จจ.ธ1
 - ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จะมีตัวอักษร บ ก่อนหน้ารหัส ตัวอย่าง บ9
 - ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
จะมีตัวอักษร ธ ก่อนหน้ารหัส ตัวอย่าง ธ9
 - ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ จะมีรหัสจังหวัดกำกับหลังรหัส ตัวอย่าง ประธานศูนย์ฯ จังหวัดนนทบุรี น40/2
 - เลขานุการประธานศูนย์ กทม. ตัวอย่าง ลน1
 - ปริยัตินิเทศก์รหัสประจำตัวจะขึ้นต้นด้วย "น" เช่น น99
6. การบันทึกรหัสเอกสาร (สำคัญอย่างมาก) หลังจากกดบันทึกข้อมูลสำเร็จ จะแสดงหน้าต่างใหม่ ดังรูป ซึ่งมี รหัสผ่านแก้ไข/พิมพ์ในภายหลังเอกสาร โดยจำเป็นต้องจดรหัสตัวเลข 6 หลัก สำหรับแก้ไขข้อมูล (แต่ละท่านจะได้รหัสไม่เหมือนกัน กรุณาเก็บเป็นความลับ) เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลหลังจากกด "บันทึกข้อมูล" ไปแล้ว

7. ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อพิมพ์ โดยกด ปุ่ม "ดาวน์โหลด"  และเปิดไฟล์ PDF ที่เพิ่งดาวน์โหลดมา เพื่อพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร
8. ลงนามเอกสารและติดรูปถ่าย ลงลายมือชื่อด้วยปากกาน้ำเงิน ที่ช่อง "เจ้าของประวัติ" และ ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
ช่องทางลิงค์ในการกรอกดังนี้
(ข้อเสนอแนะ ควรเปิดหน้าเว็บไซต์ขั้นตอนการกรอกควบคู่ไปกับการกรอกข้อมูล จศป.) 

คลิกขวาแทบหน้าต่างใหม่เปิดควบคู่ไปกับการกรอก 
>  >  > คลิกขวาเปิดแถบหน้าต่างใหม่เพื่อกรอกข้อมูล จศป. ทุกตำแหน่ง  <   <   <

***กรณีกรอกผิด ต้องการแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไปแล้ว  ให้ดำเนินตามขั้นตอนด้านล่าง ห้ามมิให้กรอกข้อมูลซ้ำโดยเด็ดขาด***
ตัวอย่างการกรอก

ขั้นตอนการแก้ไขประวัติ จศป.
1. เข้าสู่หน้าการแก้ไขประวัติ จศป. โดย > > > คลิกขวาเพื่อเปิดแถบหน้าต่างใหม่แก้ไขประวัติ จศป < < <
2. ค้นหาผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล โดยพิมพ์ เลขบัตรประชาชน หรือ ชื่อ-ฉายา ของผู้ที่ต้องการแก้ไขประวัติ จศป. ในช่อง "คำสืบค้น" /ใส่รหัสยืนยัน/แล้วกดปุ่ม"สืบค้น"

3. กรอกรหัสเอกสารประจำบุคคล โดยพิมพ์รหัสผ่าน 6 หลักที่ท่านจดบันทึกไว้ก่อนหน้า แล้ว กดปุ่ม "แก้ไข"
4. เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยเลือกช่องที่ต้องการแก้ไข สามารถลบและพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้องได้ทันที
5. ตรวจทานข้อมลทั้งหมดอีกครั้ง ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องและกดปุ่ม"บันทึกข้อมูล"
6. พิมพ์เอกสารอีกครั้งเพื่อลงนามและติดรูป โดยหลังจากการกดปุ่มบันทึกข้อมูลไฟล์ที่แก้ไขแล้วจะเปิดอัตโนมัติ สามารถพิมพ์เอกสารใหม่เพื่อลงลายมือชื่อด้วยปากกาน้ำเงิน และ ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

***กรณีที่กดบันทึกแล้วไม่ได้รับเอกสาร หรือรหัสผ่านใดๆให้ทำตามขั้นตอนดังนี้***
 1. เข้าสู่หน้าการสืบค้น จศป. โดย > > > คลิกขวาเพื่อเปิดแถบหน้าต่างใหม่สำหรับแก้ไขประวัติ จศป < < <
 2. ค้นหา โดยพิมพ์ เลขบัตรประชาชน หรือ ชื่อ-ฉายา ในช่อง "คำสืบค้น" /ใส่รหัสยืนยัน/แล้วกดปุ่ม"สืบค้น"

 กรณีที่ 1 หากไม่พบ ให้ตรวจทานคำสืบค้นว่าพิมพ์ตกหล่นหรือไม่ หากไม่ได้พิมพ์ตกหล่น ให้กรอกข้อมูลใหม่ได้เลย
 กรณีที่ 2 หากพบเอกสารที่ค้นหาตรงตามตำแหน่งที่ทำการกรอกไปก่อนหน้าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับรหัสผ่าน 6 หลักในการเข้าไปดาวน์โหลด หรือแก้ไขเอกสาร

สรุป เอกสาร 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เอกสารที่กรอกผ่านเว็บไซต์>> 
กรอกข้อมูลประวัติ จศป.  ชุดที่ 1/2/3/4/5/6/7/8/9 (ชุดใดชุดหนึ่ง ตามตำแหน่งของท่าน) พร้อมรูปถ่าย
2. สำเนาเอกสารแนบ จากชุดที่พิมพ์ออกมาในข้อก่อนหน้า (อยู่หน้าที่ 2 ของทุกตำแหน่ง คือ หน้า "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แนบพรอมใบทะเบียนประวัติรายบุคคล")
3. ไฟล์ Excel "บัญชีรายนามบุคลากร" 1 ชุด มี 4 ตำแหน่ง และ 
"บัญชีการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของ จศป." 1 ชุด มี 4 ตำแหน่งของตำแหน่งต่อไปนี้ (สรุปภาพรวมรายจังหวัด พศจ.ละ 1 ไฟล์ ไม่ต้องปริ้นเป็นกระดาษ)
3.1)เจ้าสำนักศาสนศึกษา
3.2)ปริยัตินิเทศก์
3.3)ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
3.4)ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองพุทธศาสนศึกษา 02-441-7951

 

ดาวโหลดไฟล์ค้นหาเลขที่ประจำตำแหน่งที่นี่ แบบฟอร์ม วก. ต่าง ๆ - วิชาการสุขบท


ไฟล์เอกสารประกอบ
xlsx เลขที่ เลขาศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ ทุกจังหวัด |
xlsx เลขที่ เจ้าสำนักเรียนส่วนกลางและเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด |
xlsx เลขที่ พระปริยัตินิเทศก์ ครูธรรม ครูบาลี ส่วนกลาง |
xlsx เลขที่ พระปริยัตินิเทศก์ ครูธรรม ครูบาลี ภูมิภาค |
pdf เลขที่ เจ้าสำนักศาสนศึกษาทุกจังหวัด |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,295,129