บุคลากรกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

นางสาวพิมพ์ภักดิ์ แหล่งสนาม
ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

นางสาวรัฐจันทร์ ชัยชญา

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายจักรเวทย์ เดชบุญ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายสุรสิทธิ์ โนภิวงศ์

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาววิริยาภรณ์ เซ็นคำพา 

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายณัฏฐนันท์ วงษ์ประภารัตน์

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวเพทาย สัตยสัณห์สกุล

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,430,030